top of page

Política de Privadesa


Llegiu la nostra política de privadesa detingudament per comprendre la nostra política i pràctiques pel que fa al tractament de dades personals.

1. DADES D'IDENTIFICACIÓ I RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Denominació comercial: TYRSA

CIF: A08188245 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30311, foli 77, full 17581.

Titular: TERMINALS I REGULAMENTS S.A

Inscrita al Registre mercantil

Domicili social: Carrer de Guifré, 614 – 648, 08918 Badalona, Barcelona, Espanya

Contacte:

Telèfon: 934 60 98 00

Adreça de correu electrònic; comercial@tyrsa.es

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

De conformitat amb allò establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals), mitjançant l'acceptació de la present Política de Privadesa l'usuari presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través de la pàgina web puguin ser tractades.

3. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES I CATEGORIES DE DADES TRACTADES

TYRSA garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliàries, i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients/usuaris/interessats, essent tractades les dades de casa usuari de manera manual o automatitzada. Les dades són tractades per a les finalitats següents: proporcionar informació als interessats sobre els productes i serveis de TYRSA, gestió de les demandes de productes i serveis i informació de clients i proveïdors.

Atenent les finalitats, les categories de dades que tractem són les següents:

  • Informació de contacte personal (nom, cognoms, domicili, email, telèfon…)

  • Dades acadèmiques i professionals

  • Dades econòmiques, financeres, bancàries, salarials.

4. TEMPS DE CONSERVACIÓ, MESURES DE SEGURETAT I COMUNICACIÓ DE LES SEVES DADES.

Les dades personals es conservaran mentre romangui vinculat al responsable i seran tractades exclusivament per a les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revoqui el seu consentiment, en els casos que sigui procedent. Un cop desvinculat del responsable, en cas que sigui necessari, es conservaran bloquejades les dades personals durant els terminis previstos legalment.

TYRSA garanteix la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament, i ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat.

Per a la prestació dels seus serveis, gestió dels mateixos i compliment de la normativa aplicable, TYRSA podrà comunicar les dades personals a: (1) Administracions Públiques competents al sector d'activitat del responsable, (2) Bancs i entitats financeres per necessitats del servei, en els casos legalment previstos a (3) Forces o Cossos de Seguretat i (3) als encarregats de tractament, quan això és necessari per a la prestació del servei.

5. LEGITIMACIÓ PER TRACTAR LES SEVES DADES

La base legal que legitima TYRSA a tractar les vostres dades és

 

El consentiment de la persona interessada


L'execució d'un contracte


Compliment d'una obligació legal, ja sigui tributàries, mercantils, blanqueig de capitals, protecció de dades personals, seguretat general dels productes, etc. Així com donar compliment a requeriments dAdministracions Públiques, Òrgans Judicials i Forces i Cossos de Seguretat.

 

6. ELS SEUS DRETS I ACCÉS A LES SEVES DADES

L'usuari/client podrà en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, i altres que s'enumeren a continuació, comunicant-ho per escrit a TYRSA al domicili situat al carrer de Guifré, 648, 08918 Badalona, Barcelona, Espanya , o mitjançant correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: comercial@tyrsa.es

Les seves dades personals, seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de TYRSA per tal de donar una efectiva resposta o prestació dels serveis sol·licitats. En aquest sentit, l'usuari consenteix de forma expressa, el tractament de les seves dades personals trameses a TYRSA, per a les finalitats indicades en aquest document.

Vostè pot de forma gratuïta, en tot moment, exercitar els drets següents:

 

Dret d'accés a les vostres dades personals


Dret de Rectificació de les dades inexactes oa què siguin completats els incomplets


Dret de cancel·lació.


Dret d'oposició al tractament de les vostres dades amb fins de màrqueting directe o en aquells supòsits en què són objecte de tractament basat en el nostre interès legítim, i en aquest cas deixarem de tractar la vostra informació personal per a aquests fins (llevat que, no sent el cas de màrqueting directe puguem acreditar interessos legítims imperiosos que puguin prevaler sobre els interessos, els drets i llibertats fonamentals dels interessats).


Dret de supressió (Dret a l'oblit) quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats recollides


Dret a la limitació del tractament


Dret a la portabilitat de les dades, en el cas de tractaments efectuats per mitjans automatitzats, els quals li seran lliurats en un format estructurat, dús comú i llegible per màquina, així com a sol·licitar que es transmetin a una altra entitat responsable del tractament, quan això sigui tècnicament possible.


Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades


Revocar el seu consentiment en relació amb els tractaments basats en aquest,


Presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://sedeagpd.gob.es),

 

Per exercir els seus drets vostè ha de remetre una sol·licitud per escrit on consti la informació següent:

 

Nom i cognoms de l'interessat


Fotocòpia DNI de l'interessat


Petició en què es concreta la sol·licitud


Domicili a efectes de notificacions


Data i signatura del sol·licitant

 

Alhora us informem que TYRSA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això, En cap cas durem a terme qualsevol de les següents accions en relació amb les dades personals que ens siguin facilitades pels usuaris del Lloc Web:

 

Cedir-los a altres persones o entitats, sense el consentiment previ de linteressat.


Transferir-los a altres Estats, sense el consentiment previ de l'interessat.

bottom of page